ABCDarium

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Het ABC van onderwerpen waar ons kantoor bij kan adviseren en/of optreden.

A Naar begin
Aansprakelijkheid het beperken van risico’s en afwikkeling van geschillen
Alimentatie zowel kinder- als partneralimentatie
Ambtenarenrecht aanstelling, FUWA, schorsing, ontslag, wachtgeld
ANBI-regeling algemeen Nut Beogende Instelling
Arbeidsconflict ieder voorkomend geschil tussen werkgever en werknemer
Arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid in de betekenis van arbeidsongeschikt voor eigen of andere functie dan wel vanaf de geboorte
Arbeidsovereenkomst de overeenkomst tussen werkgever en werknemer als bedoeld in de artikelen 7:610 en 7:610b, BW
Arbeidsrecht wet werk en zekerheid, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, sociaal statuut, op non-actief stelling, schorsing, ontslag
Arbeidsverhouding rechten en plichten van werkgever en werknemer
Arbeidsvoorwaarden het geheel van rechten en plichten tussen werkgever en werknemr die zij vastgelegd in, naast de arbeidsovereenkomst, het BW in een CAO, een rechtspositieregeling, een 'personeeslgids', of hoe ook genaamd
   
B Naar begin
Bedrijfsopvolging juridische begeleiding van bedrijfsopvolging
Bedrijfsvorm wijziging rechtsvorm van de onderneming
Bemiddelen waar mogelijk ter oplossing van geschillen, als advocaat niet als mediator
Beroep een vorm van bezwaar maken tegen, met name, beslissingen van overheids- en/of uitkeringsinstanties
Beslag (vrije voet) op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'.
Bezuinigingen van de overheid op subsidies, wat kun je er tegen doen?
Bouwvergunning te verlenen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of de regionale uitvoeringsdienst
Besloten vennootschap rechtsvorm waarbij het vennootschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn
Bestuursrecht het recht dat betrekking heeft op rechten en plichten van de “overheid” (het bestuur)
Bezwaar tegen besluiten van een overheids- en/of uitkeringsinstantie (bestuursorgaan)
Bovenwettelijke uitkering een uitkering boven de WW in verband met onvrijwillig ontslag wegens reorganisatie
   
C Naar begin
CAO collectieve arbeidsovereenkomst tussen georganiseerde werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak of soms zelfs een bedrijf
Consument koop, huurkoop, klachten over product
Contract het opstellen van contracten voor  werknemers, huur, (publiek-private) samenwerkingsvormen, het opstellen van betalings- en leveringsvoorwaarden
Coöperatie rechtspersoon, oprichten, werking, ontbinding
   
D Naar begin
Debiteur optreden tegen dubieuze debiteuren, incasso
Derden  
Directiestatuut reglement voor de directie van een onderneming, opgesteld door het bestuur, de raad van toezicht of de raad van commissarissen
Discriminatie u voelt zich gediscrimineerd of u wordt (bv. als werkgever) daarvan beschuldigd
Dwaling bij een overeenkomst, u meent dat u heel iets anders bent overeengekomen dan “de ander”
   
E Naar begin
Erfpacht geregeld in boek 5, BW, waarbij op de grond van A een recht van B wordt gevestigd om dat stuk grond te gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een woning.
   
F Naar begin
Free-lance een vorm van werken voor een ander zonder dat een arbeidsovereenkomst ontstaat (ook wel: ZZP)
Fusie Geregeld in boek 2, BW. Vorm van samensmelting van twee of meer rechtspersonen
FUWA functiewaardering, procedures, advisering
   
G Naar begin
Gemeenschappelijke regeling geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen; opstellen, uitvoering, verordeningen, ontbinden, vereffenen
Groei ondernemingen en instellingen bijstaan en adviseren bij de uitbreiding van het aantal vestigingen, bij fusies en overnames en bij wijziging van de rechtsvorm, inkrimping en splitsing
Governance regeling van do's and don'ts in het bestuur en het toezicht van organisaties. Vaak per bedrijfstak vastgelegd (Banken; Zorg; Welzijn; etc)
   
H Naar begin
Hoger beroep na een uitspraak/vonnis van een rechter waar u of uw tegenpartij het niet mee eens bent
Huis koop, verkoop, eigendomsrechten
   
I Naar begin
Incasso aanpak van wanbetalers, aanpassing betalingsvoorwaarden
Inkrimpen als organisatie en/of ondernemer kleiner moeten of willen worden
Intellectueel eigendom bescherming van handelsnaam, merken, octrooien, patenten en andere auteursrechten, licenties
   
J Naar begin
Jeugdzorg Jeugdwet 2015
   
K Naar begin
Kantonrechter kamer voor kantonzaken bij rechtbanken na de herziening van de gerechtelijke kaart van 1 januari 2013
Koop geschillen over (de uitvoering van) koopovereenkomsten, consumentenkoop, huis kopen/verkopen
Kosten rechtskundige bijstand kost geld, soms bestaat recht op “toevoeging”, soms niet; ons kantoor verstrekt een duidelijk inzicht in de kosten en hanteert redelijke tarieven
   
L Naar begin
Leasecontract overeenkomst, waarbi tegen betaling van één bedrag de kosten voor huur, onderhoud en andere zaken, een roerende zaak wordt geleverd.
Leveringsvoorwaarden de “kleine letters” in een overeenkomst, Verheyden cs maakt ze voor leveranciers en beoordeelt ze in geval van een conflict met een leverancier
Licenties intellectueel eigendom
Loonbetaling betaling van het in de arbeidsovereenkomst dan wel de ambtelijke aanstelling overeengekomen dan wel vastgestelde loon
   
M Naar begin
Maatschap contract, oprichting, ontbinding, nakoming
   
N Naar begin
Naamswijziging geregeld in Boek 1, BW: hoe moet dat?
   
O Naar begin
Ondernemingsraad advies over rechten en plichten van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad; kennis van de procedures
Onderwijs aanstelling, arbeidsovereenkomst, rechtspositie, ontslag
Ontbinding bv. van de arbeidsovereenkomst
Ontslag geven, nemen of krijgen: er zitten altijd juridische consequenties aan
Opdracht de overeenkomst van opdracht is een specifieke overeenkomst, o.a. voor freelancers
Opstalrecht geregeld in boek 5, BW: het recht om op grond van een daartoestrekkende notariële akte een opstal te vestigen op grond van een ander.
Opzegging opzegging van een overeenkomst
Opzegtermijn termijn die is overeengekomen, dan wel een wettelijke termijn, met welke de overeenkomst mag worden opgezegd.
Overeenkomst opstellen, beëindigen
Overname de juridische begeleiding van bedrijfsovername, evt. fusie
   
P Naar begin
Participatiewet zie Wet werk en bijstand.
Pensioen geregeld in de Pensioenwet en bijbehorende wetten: een toezegging om tegen een zekere premie te zijner tijd een (onzekere) uitkering te krijgen
Personenvennootschapsrecht recht van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
PGB Persoons Gebonden Budget
Premiebetaling de verplichting om op grond van de  wet dan wel overeenkomst een premie te betalen in verband met arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal,en andere onzekere gebeurtenissen
Privatisering overheidsdiensten en instellingen het buiten de dienst (organisatie) van het bestuursorgaan brengen van organisatieonderdelen, al dan niet ondergebracht in een speciale rechtspersoon of overgedragen aan een privaat rechtelijke onderneming.
Procederen als gemachtigde en advocaat, als het niet anders kan
   
Q Naar begin
Quick scan snelle diagnose van de juridische risico’s in uw organisatie of in de organisatie waarmee u zou willen samenwerken
   
R Naar begin
Rechtspersoon kiezen voor, oprichten van, instandhouden en wijziging van de (juiste) rechtsvorm: vereniging, stichting, NV, BV, coöperatie
Rechtspositieregeling  
Rechtsvorm wijziging rechtsvorm, opstellen contracten voor vennoten, firmanten en deelnemers in samenwerkingsverbanden  
Reorganiseren en de juridische eisen en voorwaarden door wet (OR) en CAO
Ruimtelijke ordening vergunningen, geschillen over bestemmingsplannen
   
S Naar begin
Samenwerkingsverband begeleiding en juridische vormgeving van nieuwe samenwerkingsverbanden (ontstaan door fusies, overnames, gemeenschappelijke regelingen)
Schulden  
Splitsing geregeld in boek 2, BW
Stichting gergeld in boek 2, BW
Subsidie algemene wet bestuursrecht, advisering, procederen in subsidiegeschillen  
Surseance zie de Faillissemenswet, toestand waarin met rechterlijke instemming tijdelijk alle betalingen worden opgeschort onder bewind van een bewindvoerder
   
T Naar begin
Toerekenbare tekortkoming niet tevreden met de afgesproken prestaties, vroeger: wanprestatie
Toevoeging gefinancierde rechtshulp
   
U Naar begin
Uitkering juridisch advies en hulp bij aanvraag, weigering, terugvordering; WW, WIA, Bijstand
UWV uitvoeringsorganisatie voor een aantal sociale zekerheidswetten
   
V Naar begin
Verdeling van gemeenschappelijke zaken  
Vereniging geregeld in boek 2, BW
Vereniging van Eigenaren gergeeld in boek 5, BW
Vergunning aanvraag en procedures over milieu-, ruimtelijke ordening-, huisvestings- en bouwvergunningen
Verhaal het vorderen van betaling van openstaande schulden
Verordening wetgeving van lagere overheden; opstellen en adviseren
Verweer als u in rechte wordt aangesproken
Verzekeringskwestie als de vraag is of er een verzekeraar in een voorkomend geval op grond van een polis kan worden aangesproken dan wel anderszins
Vordering te onderscheiden van een 'rechtsvordering' ter inning van de vordering
Vof  
   
W Naar begin
Wachtgeld wordt niet meer verstrekt, behoudens in lopende gevallen
Wanbetalers  
Wanprestatie de verwachte prestatie blijft uit of is slecht
WAO Wet Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid zie Werkeloosheidswet
Wet Kinderopvang advies
WIA wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WJZ Wet op de Jeugdzorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWZ Wet Werk en Zekerheid
   
Z Naar begin
Ziekte uitkering, loondoorbetaling
Ziektewet vangnetartikel 29a, ZW
Zwangerschap uitkering