Bestuursrecht

Bij het thema bestuursrecht komt het geheel aan uitvoering  van wet- en regelgeving aan de orde.

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen bij en procederen onder meer over:

  • Wmo, WLZ, Zvw, hervorming zorg
  • WSW & Participatiewet
  • Jeugdzorg: transitie en transformatie
  • (Passend) onderwijs
  • Regiovorming, gemeenschappelijke regelingen
  • Ambtenarenrecht, transitie ambtenarenrecht, reorganisaties
  • AWB-procedures
  • Subsidies, tenders, subsidieaanvraag, (tussentijdse)subsidiebeĆ«indiging
  • Staatssteun toets