Privacy statement Verheyden advocatuur B.V.

Doel verwerking persoonsgegevens

Verheyden advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren.

Verheyden advocatuur B.V. heeft de volgende specifieke privacy statements:
- privacy statement melden tips;
- privacy statement melden verwerking persoonsgegevens;
- privacy statement melden datalekken;
- cookiestatement.
 
Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat Verheyden advocatuur B.V. gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere toezichthouders en het OM. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.
 
Informatie over gegevensverwerking
Verheyden advocatuur B.V. informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Verheyden advocatuur B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Verheyden advocatuur B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
 
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Verheyden advocatuur B.V. verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Verheyden advocatuur B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Verheyden advocatuur B.V.
Fonteinkruid 8
3931 WX  WOUDENBERG