Algemene voorwaarden

Verheyden advocatuur B.V., gevestigd en kantoor houdende te Utrecht, KvK nr. 30215587 hanteert Algemene Voorwaarden voor al onze overeenkomsten. U vindt onze voorwaarden hieronder.
 
 
Op alle diensten van Verheyden advocatuur B.V. zijn, behoudens anders of nader overeen te komen, de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.
 

Artikel 1 Opdracht

1.1 Verheyden advocatuur B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
1.2 Verheyden advocatuur B.V. voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
1.3 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Verheyden advocatuur B.V.  toekomt, tenzij anders is overeengekomen.
 

Artikel 2 Geheimhouding

2.1 Verheyden advocatuur B.V. is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
2.2 In het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt deze geheimhoudingsverplichting in beginsel eveneens tegenover de opdrachtgever; dit hangt ondermeer af van de aard en inhoud van de te verrichten werkzaamheden.
 

Artikel 3 Honorering

3.1 Aan Verheyden advocatuur B.V. komt een honorarium toe alsmede kantoorkosten en verschotten.
3.2 Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen,  worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door Verheyden advocatuur B.V. vastgestelde uurtarief.
3.3 Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de advocaat uit te geven kosten zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, procureurskosten en gespecificeerde reiskosten (reisuren en kilometers).
3.4 Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de cliënt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens Verheyden advocatuur B.V. met haar werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met een declaratie.
3.5 Tenzij anders overeengekomen wordt tweewekelijks een verschuldigd bedrag aan honorarium, kantoorkosten en verschotten gedeclareerd aan de cliënt/ opdrachtgever.
3.6 Een declaratie gaat vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.
3.7 In geval van rechtsbijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand is het in dit artikel bepaalde van toepassing indien en voor zover de raad voor de rechtsbijstand toewijzing van gefinancierde rechtshulp weigert.
 

Artikel 4 Declaraties c.q. eigen bijdrage en bescheiden en opschorting van werkzaamheden

4.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de cliënt/opdracht zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en wettelijke rente verschuldigd is. In geval van incasso zijn dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 50,00 per declaratie.
4.2 Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is Verheyden advocatuur B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
4.3 Indien de bescheiden (kopie Nederlands paspoort of identiteitskaart of Nederlands rijbewijs) niet (tijdig) worden aangeleverd en/of de eigen bijdrage in geval van gefinancierde rechtshulp (niet) tijdig wordt voldaan, is Verheyden advocatuur B.V. voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat aan voormelde verplichting is voldaan. In dat geval is Verheyden advocatuur B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 

Artikel 5 Derdengelden

Er is geen rekening of Stichting Beheer Derdengelden ter beschikking. 
 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verheyden advocatuur B.V. niet toegestaan de door of namens haar geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Verheyden advocatuur B.V. heeft de beroepsaansprakelijkheid van Verheyden advocatuur B.V. verzekerd. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 

Artikel 8 Archivering

Verheyden advocatuur B.V. archiveert ieder dossier gedurende ten minste zeven jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft Verheyden advocatuur B.V. het recht het dossier te vernietigen.
 

Artikel 9 Klachten

In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat, kan de cliënt/opdrachtgever klagen bij Verheyden advocatuur B.V. Indien dat niet tot eengenoegzame oplossing leidt voor de klager, wordt mr. F.E.J. Menkveld te Utrecht aangewezen om op te treden als klachtfunctionaris en de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen.
 

Artikel 10 Depot bij de Kamer van Koophandel

Deze algemene voorwaarden van Verheyden advocatuur B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 8 april 2014.